Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa

Please download to get full document.

View again

of 16
25 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa. Esitys Kaukopalvelupäivillä Oulussa 16.5.2013 Outi Vaattovaara. Lapin korkeakoulukirjasto. Taustaa Perustettu 2010, yksi Lapin korkeakoulukonsernin yhteisistä yksiköistä http://kirjasto.luc.fi/Suomeksi.iw3
Document Share
Document Transcript
Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossaEsitys Kaukopalvelupäivillä Oulussa 16.5.2013Outi VaattovaaraLapin korkeakoulukirjasto
 • Taustaa
 • Perustettu 2010, yksi Lapin korkeakoulukonsernin yhteisistä yksiköistä http://kirjasto.luc.fi/Suomeksi.iw3
 • Korkeakoulukonsernin muodostavat kolme lappilaista korkeakoulua: Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut sekä Lapin yliopisto
 • http://www.luc.fi/Suomeksi/Etusivu.iw3
 • 10 toimipistettä 3 kaupungissa, toimipisteitä yhdistymässä
 • Ammattikorkeakoulut yhdistyvät vuoden 2014 alusta Lapin ammattikorkeakouluksi
 • Lapin korkeakoulukirjasto
 • Taustaa
 • Lapin korkeakoulukirjasto on toiminnallinen kokonaisuus jolla on yhteinen johtaja
 • kirjasto ei ole kuitenkaan juridinen yksikkö - esim. sopimukset tehtävä korkeakouluittain ja työntekijät ovat joko KTAMK:n, RAMK:n tai yliopiston henkilökuntaa
 • Kirjasto palvelee 11 000 opiskelijaa ja 1 200 opettajaa/tutkijaa/muuta henkilökuntaa sekä muita tiedontarvitsijoita
 • Lapin korkeakoulukirjasto
 • Taustaa
 • Kirjaston kokoelmissa on noin 230 000 nimekettä ja noin 1 600 saapuvaa painettua lehteä. Lisäksi kirjastossa on käytettävissä lukuisia koti- ja ulkomaisia tietokantoja sekä noin 15 000 verkkolehteä ja 50 000 verkkokirjaa.
 • Aloja: arktisuus ja pohjoisuus, kasvatus, liiketalous, johtaminen ja yrittäjyys, luonnonvarat, matkailu ja elämykset, metsätalous ja maaseutuelinkeinot, oikeus, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, taide, taideteollisuus ja kulttuuri, tekniikka ja liikenne, tietojenkäsittely, yhteiskunta
 • Lapin korkeakoulukirjasto
 • Taustaa
 • Lapin korkeakoulukirjaston henkilökunnalle järjestetään vuosittain yhteisiä kehittämispäiviä sekä muita yhteisiä tilaisuuksia
 • Lisäksi tutustutaan toisten yksiköihin ja tehtäviin ns. TET-vierailuilla
 • Kirjastot ylläpitävät yhdessä Voyager-järjestelmää
 • Korkeakoulukirjaston yhteinen keskustelualueen sisältävä intranet on tekeillä
 • Kokoelmayhteistyö
 • Metadata
 • Aineistojen kuvailun ja sisällönkuvailuyhteistyön periaatteet ja tavoitteet sovittiin kirjastoyksiköiden kesken kun 2010 muodostettiin yhteinen Juolukka-tietokanta https://juolukka.linneanet.fi
 • Juolukka Lindaan 2010 (Lapin yliopiston Hilla-tietokanta oli Lindassa jo aiemmin)
 • LUC-kirjastolla yhteinen kuvailuryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti, myös yhteisiä koulutuksia
 • Kokoelmayhteistyö
 • Lainaus
 • -Koko kirjaston kokoelma on yhteisen Juolukan kautta maksutta kaikkien asiakkaiden käytettävissä riippumatta kirjastojen fyysisestä sijainnista-Varaukset ja aineistopyynnöt itsepalveluna Juolukan kautta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun; varaukset tarttuvat ensin palautuvaan riippumatta missä yksikössä kirja on-Asiakas voi noutaa aineiston haluamastaan toimi-pisteestä ja palauttaa sen mihin tahansa yksikköön- Painetun aineiston kuljetus toimii päivittäin sekä kolmen kaupungin välillä että jokaisen korkeakoulun kirjastoyksiköiden välilläKokoelmayhteistyö
 • Kaukopalvelu
 • Korkeakouluilla on toistaiseksi omat kaukopalvelut mutta yhteistyötä tehdään, esim. yliopistokirjaston kaukopalvelu tilaa lainoja/kopioita ulkomailta ammattikorkeakoulujen asiakkaille ja korkeakoulukirjastot välittävät toisilleen artikkelikopioita elektronisista lehdistä lisenssisopimusten niin salliessa
 • Ammattikorkeakouluissa on huomattu antolainauksen moninkertaistuneen Lindaan/Melindaan liittymisen jälkeen
 • Kokoelmayhteistyö
 • Hankinta
 • Korkeakoulukirjastoilla omat hankintaorganisaatiot ja -käytännöt
 • Taustalla toisaalta se että korkeakouluilla on kullakin oma hankintaprofiilinsa, toisaalta nykyinen korkeakoulujen duaalimalli
 • Myös kilpailutukset ja hankintasopimukset tehtävä pääosin korkeakouluittain
 • Ammattikorkeakoulut kilpailuttavat yhdessä kirja- ja lehtihankinnat
 • Yliopiston kannattaa olla mukana Hanselin kilpailutuksissa
 • Kokoelmayhteistyö
 • Hankinta (jatkoa)
 • Myös FinELibin e-lisenssit toistaiseksi korkeakoulukohtaisia
 • Monia E-aineistoja hankitaan siis kolmeen kertaan - toisaalta kaikki korkeakoulut eivät tarvitse kaikkia e-aineistoja joten erilliset lisenssit ovat siltä osin perusteltuja
 • kirjastolla on kolme eri Nelliä – toisaalta kirjastolla on itsenäisten korkeakoulujen myötä myös kolme eri asiakaskuntaa
 • Kokoelmayhteistyö
 • Hankinnan yhteistyö
 • Joitakin aineistoja hankitaan yhdessä ja/tai yhteiseen käyttöön, näitä ovat SanomaPron ja Ellibsin elektroniset kirjat
 • Esim. tilapäiseen tarpeeseen ei ole välttämätöntä ostaa tai kaukolainata painettua aineistoa jos toisella korkeakoulukirjaston yksiköllä on jo se kokoelmissaan (oman korkeakoulun ydinalueen ulkopuolinen aineisto)
 • Kurssikirjojen saatavuus paranee jos toisen korkeakoulun tutkintovaatimuksissa on sama kirja (ja tentti eri aikaan)
 • Kokoelmayhteistyö
 • Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin kirjasto
 • RAMK:n ja yliopiston yhteinen instituutti
 • Kirjastossa työskentelee RAMK:n informaatikko ja yliopiston kirjastosihteeri
 • Informaatikko valitsee sekä RAMK:n että yliopiston budjetista maksettavat aineistot kirjastoon ja vastaa MTI-kirjaston kokoelmatyöstä
 • Matkailualan e-aineistot joudutaan lisensoimaan erikseen sekä RAMK:lle että yliopistolle
 • Tällä hetkellä kirjasto tilapäisesti evakuoitu yliopistolle ja RAMK:lle rakennuksen sisäilmaselvitysten vuoksi
 • Kokoelmayhteistyö
 • Kokoelmatyö
 • Korkeakoulujen koulutusalat ja tarpeet ovat erilaisia joten yhteiset kokoelmaperiaatteet voidaan ehkä tehdä vain yleisellä tasolla
 • Duaalimallissa yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla toisistaan poikkeavat tehtävät ja tavoitteet: vaikutus myös kirjaston aineistojen valintaan ja kokoelmatyöhön
 • Käytännön tasolla esim. kaikkien ei tarvitse säilyttää vähän käytettävää aineistoa
 • Kokoelmayhteistyön tulevaisuus
 • Ammattikorkeakoulujen yhdistyminen Lapin ammattikorkeakouluksi 1.1.2014 alkaen
 • Elektronisten aineistojen hankinta helpottuu hieman: korkeakoulukirjastossa päästään kaksiin sopimuksiin ja kahteen Nelliin
 • AMK-sektorin rakenteelliseen kehittämiseen liittyvät säästötavoitteet: esim. tilakustannuksia säästetään yhdistämällä kirjaston toimipisteitä Kemissä ja Rovaniemellä, aineistohankintoja pohdittava huolella esim. painetun ja e-aineiston suhdetta
 • Uuden yhteisen AMK:n hankinnan ja kokoelmatyön käytännöt pohdinnassa
 • Kokoelmayhteistyön tulevaisuus
 • Korkeakoulukirjaston/yhteiskirjaston tasolla pohdintaan
 • Elektronisia aineistoja hankittaessa tarvetta myös nykyisiä korkeakoulukohtaisia lisenssejä laajemmille ratkaisuille
 • Korkeakoulukirjastolle yhteiset kokoelmaperiaatteet vai tarvitaanko kuitenkin (myös) korkeakoulukohtaiset periaatteet?
 • Hankinnassa ja kokoelmatyössä on tarvetta korkeakoulukirjaston yhteistyöryhmälle
 • Muu yhteistyön tiivistäminen, esim. kaukopalvelussa?
 • Kiitokset!
 • Kysymyksiä?
 • outi.vaattovaara@ulapland.fi
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks