Historien om Ergolet

Please download to get full document.

View again

of 4
6 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
Historien om Ergolet. Stifter af Ergolet , Mogens Hjort, var søn af familien Cavalet ( kufferter ). Han blev arving i en alder af ca. 28 år. ØK købte Cavalet Mogens stifter en smede virksomhed = Anolet , korsør
Document Share
Document Transcript
Historien om Ergolet
 • Stifter af Ergolet, Mogens Hjort, var søn af familien Cavalet ( kufferter ). Han blev arving i en alder af ca. 28 år.
 • ØK købte Cavalet
 • Mogens stifter en smede virksomhed = Anolet, korsør
 • 1973 Bliver ved et tilfælde under leverandør til Kjærulff – og får øjnene op for hjælpemidler - stifter Ergolet
 • 2008 Amerikansk virksomhed køber Ergolet
 • 2009 indtræder min nuværende ejer, Peter Harwith i Ergolet
 • 2011 Køber Peter Ergolet af Amerikanerne
 • 2013 Executive Capital bliver medejer og investorer
 • Innovation
 • Welfare Tech
 • Teknologisk Inst. – CareNet
 • UC Lillebælt
 • SOSU skolerne på hele Sjælland
 • UCSTY – sygeplejerske udd. Projekt 2013-2015
 • Vil være innovative og foran med udviklingen
 • Vi tænker på: selvhjulpenhed, værdighed og bedre arbejdes miljø
 • Hera bad- og toiletstolEngangsbækken til toiletstol
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks