KADERNOTA 2009 INHOUD PRESENTATIE

Please download to get full document.

View again

of 18
5 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
KADERNOTA 2009 INHOUD PRESENTATIE. Startpositie Taakstellingen Incidentele bedragen tot en met 2009 Onontkoombare aanpassingen Ombuigingen Dekkingsmiddelen Meicirculaire Gemeentefonds 2009 Nieuw beleid Onzekerheden Belangrijkste reserves Overwegingen. KADERNOTA 2009 BLADZIJDE 9.
Document Share
Document Transcript
KADERNOTA 2009INHOUD PRESENTATIE
 • Startpositie
 • Taakstellingen
 • Incidentele bedragen tot en met 2009
 • Onontkoombare aanpassingen
 • Ombuigingen
 • Dekkingsmiddelen
 • Meicirculaire Gemeentefonds 2009
 • Nieuw beleid
 • Onzekerheden
 • Belangrijkste reserves
 • Overwegingen
 • KADERNOTA 2009 BLADZIJDE 9
 • Startpositie: meerjarenraming bij begroting 2009
 • Geactualiseerd met septembercirculaire 2008 en maartcirculaire 2009 Gemeentefonds
 • Meicirculaire 2009 niet in kadernota verwerkt. Komen hierop later in de presentatie terug.
 • KADERNOTA 2009 BLADZIJDE 10-11-12
 • In de begroting zijn reeds taakstellingen begrepen ten bedrage van € 3,2 miljoen waarvan € 2 miljoen in de organisatie
 • Grootste deel hiervan is gerealiseerd en directie zal ook het restant realiseren
 • KADERNOTA 2009 BLADZIJDE 14
 • Overzicht van voor 2009 incidentele bedragen: Van 3 activiteiten heeft de raad eerder bepaald dat deze incidenteel zijn voor 2009 of uiterlijk tot en met 2009.
 • Conform de moties heeft het college 3 andere activiteiten: subsidies steunpunt huiselijk geweld, dementieconsulent en Alzheimercafé betrokken bij de kadernota (zie bladzijde 23)
 • KADERNOTA 2009 BLADZIJDE 15 t/m 19
 • Onontkoombare aanpassingen ten opzichte van de begroting 2009 zijn in het financieel perspectief verwerkt
 • Voor 2013 wordt het bestaande beleid gecontinueerd m.u.v.:
 • - Het vrijmaken van de begroting van parkeerinkomsten wordt getemporiseerd; - Onderhoudsbudget openbare ruimte Haven Zeven kan door andersoortige inrichting worden verlaagd.KADERNOTA 2009 BLADZIJDE 20 t/m 22
 • Overzicht ombuigingen ten opzichte van de begroting 2009 tot een bedrag van in 2013 ruim € 900.000
 • KADERNOTA 2009 BLADZIJDE 23-24
 • Overzicht van naar de mening van het college noodzakelijke bedragen die op de begroting moeten worden gebracht om het bestaande beleid op gelijk niveau te kunnen voortzetten
 • KADERNOTA 2009 BLADZIJDE 25 t/m 28
 • Uiteenzetting over de mogelijkheden tot het op de begroting brengen van aanvullende dekkingsmiddelen
 • Voor wat betreft OZB tariefaanpassing t.o.v. van meerjarenbegroting 2009:
 • 2010: ongewijzigd2011: 2% wordt 3% =+ 1%2012: 2% wordt 3% =+ 1%2013: toegevoegd 3% conform 2011/2012 (1% verhoging = € 90.000)KADERNOTA 2009 BLADZIJDE 29
 • In de uitkomst is, zoals eerder gesteld, de meicirculaire nog niet verwerkt. Heeft de volgende invloed:
 • 2010 + 683.000 (voordelig)
 • 2011 - 261.000 (nadelig)
 • 2012 - 1.605.000 (nadelig)
 • 2013 - 2.316.000 (nadelig)
 • Het beeld wordt:KADERNOTA 2009 BLADZIJDE 29Einduitkomst vóór nieuw beleid inclusiefmeicirculaire 2009 (zie excelblad) 2010: overschot € 234.0002011: tekort € 80.0002012: tekort € 1.042.0002013: tekort € 1.939.000Standpunt toezichthouder: Begroting 2010 dientsluitend te zijn en als dit niet zo is, dient debegroting op termijn sluitend te zijn. KADERNOTA 2009 BLADZIJDE 30
 • Overzicht van geïnventariseerd nieuw beleid
 • Voor 2010 is dekking (overschot van € 234.000);
 • In de jaren daarna is er geen dekking
 • KADERNOTA 2009 BLADZIJDE 32Einduitkomst inclusief nieuw beleid inclusiefmeicirculaire 2009 (zie excelblad) 2010: overschot € 59.0002011: tekort € 492.0002012: tekort € 1.454.0002013: tekort € 2.351.000KADERNOTA 2009 BLADZIJDE 33
 • Een aantal onzekerheden wordt onder de aandacht gebracht
 • Essent zal verkocht worden (98% aandelenkapitaal heeft ingestemd). Raadsvoorhangbrief is verzonden
 • Eerst de begroting 2010 zal het complete beeld geven inclusief mogelijke ontwikkelingen vanaf heden
 • KADERNOTA 2009 bijlagen blz. 35
 • Overzicht Algemene Reserve wordt geactualiseerd n.a.v. meicirculaire
 • In 2010 lagere beschikking € 381.000
 • In de jaren daarna (veel) hogere beschikkingen als tekorten in de betreffende begrotingsjaren werkelijk gedekt moeten worden: AR is hiervoor zelfs niet toereikend!
 • KADERNOTA 2009 bijlagen blz. 36
 • Effect kredietcrisis wordt zichtbaar in uitgifte bouwgrond Haven Zeven
 • Naar huidige inzichten afstorting ruim € 5 miljoen vanuit Reserve grondexploitatie naar AR eind 2011
 • Dekking kruispunten N261 en A59 kostenindicatie € 24 miljoen?
 • KADERNOTA 2009 bijlagen blz. 37
 • Reserve Majeure Projecten maximaal € 1 miljoen inclusief rentebijschrijving 2009
 • CHAP is gedekt tot een investeringsniveau van € 1.375.000
 • Gebiedsontsluiting spoortracé met raming van globaal € 4 miljoen?
 • TER OVERWEGING
 • Voorzieningenniveau: Waalwijk op 21e plaats van alle gemeenten in de profijtindex van Elsevier (3e van Brabant)
 • Ambities blijven zich opstapelen “betrekken bij de kadernota”
 • Vet van de botten
 • Lucht uit de organisatie
 • Nauwelijks vrij te bestemmen reserves
 • TER OVERWEGING
 • Meicirculaire: begroting op termijn niet sluitend
 • Inzet op sluitende begroting 2010 en voorzichtigheid/soberheid voor de jaren daarna
 • Aan keuzes valt niet te ontkomen
 • Search Related
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks