MÜDEK Mühendislik Yüksek Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri Taslağı

Please download to get full document.

View again

of 32
3 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
MÜDEK Mühendislik Yüksek Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri Taslağı. Bülent Özgüler MÜDEK Ü YESİ. 04 Mayıs 2012, Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Zonguldak Erbil Payzın Sunumudur. Mühendislik Dekanları Konseyi 12 Mayıs 2012, İzmir. Sunum İçeriği.
Document Share
Document Transcript
MÜDEK Mühendislik Yüksek Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri Taslağı
 • BülentÖzgüler
 • MÜDEK ÜYESİ
 • 04 Mayıs 2012, Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Zonguldak Erbil Payzın SunumudurMühendislik Dekanları Konseyi12 Mayıs 2012, İzmirSunum İçeriğiMÜDEK YL Değerlendirme Ölçütleri geliştirme süreci ve gözetilen kısıtlarMÜDEK Değerlendirme Ölçütleri: Genel yapı ve Lisans/YL kıyaslamasıProgram Çıktıları: Lisans/YL çıktıları kıyaslamasıTYYÇ Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri (YL Eğitimi) ile ilişkiEUR-ACE (SC) program çıktıları ile uyum12 Mayıs 2012, MDK, İzmirMÜDEK Yüksek Lisans Ölçütleri:Geliştirme Süreci ve Gözetilen Kısıtlar
 • 2007-2010: TYYÇ Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri’ni geliştirme sürecinde MDK’ya destek verildi
 • 18.06.2011: MÜDEK YL Ölçütleri Çalışma Grubu Oluşturuldu:
 • A. Bülent Özgüler
 • Ayşegül Tanık
 • Canan Özgen
 • Ekrem Ekinci
 • 12.04.2012: Taslak YL Ölçütleri paydaş görüşüne sunuldu
 • Taslak YL Ölçütlerini geliştirirken gözetilen kısıtlar:
 • TYYÇ Mühendislik Temel Alanı 7. seviye yeterlilikleri (akademik) ile uyum
 • EUR-ACE Çerçeve Standartlarının kapsanması
 • 12 Mayıs 2012, MDK, İzmirMÜDEK Mühendislik Programları Değerlendirme Ölçütlerinin YapısıLisans Ölçütleri (10 ad)
 • Öğrenciler
 • Program Eğitim Amaçları
 • Program Çıktıları
 • Sürekli İyileştirme
 • Eğitim Planı
 • Öğretim Kadrosu
 • Altyapı
 • Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar
 • Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri
 • Programa Özgü Ölçütler
 • Yüksek Lisans Ölçütleri (9 ad)
 • Öğrenciler
 • Program Eğitim Amaçları
 • Program Çıktıları
 • Sürekli İyileştirme
 • Eğitim Planı
 • Öğretim Kadrosu
 • Altyapı
 • Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar
 • Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri
 • 12 Mayıs 2012, MDK, İzmirMÜDEK Değerlendirme ÖlçütleriÖlçüt 5Eğitim PlanıÖlçüt 6Öğretim Kadrosu Ölçüt 7AltyapıÖlçüt 1ÖğrencilerÖlçüt 2Program Eğitim AmaçlarıÖlçüt 3Program ÇıktılarıÖlçüt 8Kurum Desteği ve Parasal KaynaklarÖlçüt 9Organizasyon ve Karar Alma SüreçleriÖlçüt 4Sürekli İyileştirmePROGRAMÖlçüt 10Programa Özgü ÖlçütlerYL Ölçütlerinde yok!12 Mayıs 2012, MDK, İzmirMÜDEK Mühendislik Programları Değerlendirme Ölçütlerinin Yapısı Lisans Ölçütleri
 • Öğrenciler
 • Program Eğitim Amaçları
 • Program Çıktıları
 • Sürekli İyileştirme
 • Eğitim Planı
 • Öğretim Kadrosu
 • Altyapı
 • Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar
 • Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri
 • Programa Özgü Ölçütler
 • Yüksek Lisans Ölçütleri
 • Öğrenciler
 • Program Eğitim Amaçları
 • Program Çıktıları
 • Sürekli İyileştirme
 • Eğitim Planı
 • Öğretim Kadrosu
 • Altyapı
 • Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar
 • Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri
 • 12 Mayıs 2012, MDK, İzmirÖlçüt 1: ÖğrencilerLisans Ölçütü1.1 Programa kabul edilen öğrenciler, programın kazandırmayı hedeflediği çıktıları (bilgi, beceri ve davranışları) öngörülen sürede edinebilecek altyapıya sahip olmalıdırlar. Öğrencilerin kabulünde göz önüne alınan göstergeler izlenmeli ve bunların yıllara göre gelişimi değerlendirilmelidir. 1.2 Yatay ve dikey geçişle öğrenci kabulü, çift ana dal, yan dal ve öğrenci değişimi uygulamaları ile başka kurumlarda ve/veya programlarda alınmış dersler ve kazanılmış kredilerin değerlen-dirilmesinde uygulanan politikalar ayrıntılı olarak tanımlanmış ve uygulanıyor olmalıdır.Yüksek Lisans Ölçütü1.1 Programa kabul edilen öğrenciler, programın kazandırmayı hedeflediği çıktıları (bilgi, beceri ve davranışları) program süresince edinebilecek altyapıya sahip olmalıdır. Öğrencilerin kabulünde göz önüne alınan kıstaslar izlenmeli ve bunların yıllara göre değişimi değerlendirilmelidir.1.2 Bilimsel Hazırlık Programındaki her öğrenciye uygulanacak program ayrıntılı olarak belirlenmiş, yayınlanmış ve uygulanıyor olmalıdır.12 Mayıs 2012, MDK, İzmirÖlçüt 1: ÖğrencilerLisans Ölçütü1.3 Kurum ve/veya program tarafından başka kurumlarla yapılacak anlaşmalar ve kurulacak ortaklıklar ile öğrenci hareketliliğini teşvik edecek ve sağlayacak önlemler almalıdır.1.4 Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendirecek danışmanlık hizmeti verilmelidir.Yüksek Lisans Ölçütü1.3 Özel öğrenci ve yatay geçişle öğrenci kabulü, tezsiz ve tezli programlar arası geçiş, öğrenci değişimi uygulamaları ile başka kurumlar ve/veya programlarla ortak diploma programları, bu kurumlarda alınmış dersler ve kazanılmış kredilerin değerlendirilmesinde uygulanan kurallar ve politikalar ayrıntılı olarak tanımlanmış ve uygulanıyor olmalıdır.1.4 Öğrencilerin ders ve kariyer planlamalarını yönlendirecek, gelişimlerini izleyecek ve varsa tez veya proje çalışmalarını yönetecek danışmanlık hizmeti verilmelidir.12 Mayıs 2012, MDK, İzmirÖlçüt 1: ÖğrencilerLisans Ölçütü1.5 Öğrencilerin program kapsamındaki tüm dersler ve diğer etkinliklerindeki başarıları şeffaf, adil ve tutarlı yöntemlerle ölçülmeli ve değerlendirilmelidir.1.6 Öğrencilerin mezuniyetlerine karar verebilmek için, programın gerektirdiği tüm koşulların yerine getirildiğini belirleyecek güvenilir yöntemler geliştirilmiş ve uygulanıyor olmalıdır.Yüksek Lisans Ölçütü1.5 Öğrencilerin program kapsamındaki tüm dersler ve diğer etkinliklerdeki başarıları şeffaf, adil ve tutarlı yöntemlerle ölçülmeli ve değerlendirilmelidir.1.6 Öğrencilerin mezuniyetlerine karar verebilmek için, programın gerektirdiği tüm koşulların yerine getirildiğini belirleyecek güvenilir yöntemler geliştirilmiş ve uygulanıyor olmalıdır.12 Mayıs 2012, MDK, İzmirMÜDEK Mühendislik Programları Değerlendirme Ölçütlerinin YapısıLisans Ölçütleri
 • Öğrenciler
 • Program Eğitim Amaçları
 • Program Çıktıları
 • Sürekli İyileştirme
 • Eğitim Planı
 • Öğretim Kadrosu
 • Altyapı
 • Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar
 • Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri
 • Programa Özgü Ölçütler
 • Yüksek Lisans Ölçütleri
 • Öğrenciler
 • Program Eğitim Amaçları
 • Program Çıktıları
 • Sürekli İyileştirme
 • Eğitim Planı
 • Öğretim Kadrosu
 • Altyapı
 • Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar
 • Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri
 • 12 Mayıs 2012, MDK, İzmirLisans Ölçütü2.1 Değerlendirilecek her mühendislik programı için, program mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri istenenkariyer hedeflerini ve mesleki beklentilerini tanımlayan genel ifadelerden oluşan program eğitim amaçları olmalıdır.Yüksek Lisans Ölçütü2.1 Değerlendirilecek her mühendislik yüksek lisans programı için, program mezunlarının gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentileri tanımlayan genel ifadelerden oluşan program eğitim amaçları olmalıdır.Ölçüt 2: Program Eğitim Amaçları12 Mayıs 2012, MDK, İzmirÖlçüt 2: Program Eğitim AmaçlarıLisans Ölçütü2.2 Bu amaçlar,
 • kurumun, fakültenin ve bölümün özgörevleriyle uyumlu olmalıdır,
 • programın iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri dikkate alınarak belirlenmelidir,
 • kolayca erişebileceği şekilde yayımlanmış olmalıdır,
 • programın iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri doğrultusunda uygun aralıklarla güncellenmelidir
 • Yüksek Lisans Ölçütü2.2 Program Eğitim Amaçları
 • kurumun, enstitünün ve bölümün özgörevleriyle uyumlu olmalıdır,
 • programın iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri dikkate alınarak belirlenmelidir,
 • programın web sayfasında yayımlanmış olmalıdır ve
 • programın iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri doğrultusunda uygun aralıklarla güncellenmelidir.
 • 12 Mayıs 2012, MDK, İzmirÖlçüt 2: Program Eğitim AmaçlarıLisans Ölçütü2.3 Eğitim amaçlarına ulaşıldığını belirlemek ve belgelemek için kullanılan bir ölçme ve değerlendirme süreci oluşturulmuş ve işletiliyor olmalıdır. Bu süreç yardımıyla program eğitim amaçlarına ulaşıldığı kanıtlanmalıdır. Yüksek Lisans Ölçütü2.3 Eğitim amaçlarına ulaşıldığını belirlemek ve belgelemek için kullanılan bir ölçme ve değerlendirme süreci kurulmuş ve işletiliyor olmalıdır. Bu süreç yardımıyla program eğitim amaçlarına ulaşıldığı kanıtlanmalıdır.12 Mayıs 2012, MDK, İzmirMÜDEK Mühendislik Programları Değerlendirme Ölçütlerinin Yapısı Lisans Ölçütleri
 • Öğrenciler
 • Program Eğitim Amaçları
 • Program Çıktıları
 • Sürekli İyileştirme
 • Eğitim Planı
 • Öğretim Kadrosu
 • Altyapı
 • Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar
 • Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri
 • Programa Özgü Ölçütler
 • Yüksek Lisans Ölçütleri
 • Öğrenciler
 • Program Eğitim Amaçları
 • Program Çıktıları
 • Sürekli İyileştirme
 • Eğitim Planı
 • Öğretim Kadrosu
 • Altyapı
 • Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar
 • Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri
 • 12 Mayıs 2012, MDK, İzmirYüksek Lisans Ölçütü3.1 Öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar, kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan ifadeler olan program çıktıları, program eğitim amaçlarına ulaşabilmek için gerekli bilgi, beceri ve davranış bileşenlerinin tümünü kapsamalı ve aşağıdaki tabloda sıralanan MÜDEK Yüksek Lisans Çıktıları’nı da içerecek biçimde tanımlanmalıdır. Programlar, eğitim amaçlarıyla tutarlı olmak koşuluyla, kendilerine özgü ek çıktılar tanımlayabilirler.Ölçüt 3: Program ÇıktılarıLisans Ölçütü3.1 Öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve davranışları tanımlayan ifadeler olan program çıktıları, program eğitim amaçlarına ulaşabilmek için gerekli bilgi, beceri ve davranış bileşenlerinin tümünü kapsamalı ve Tablo 3.1 de sunulan MÜDEK Çıktıları’nı da içerecek biçimde tanımlanmalıdır. Programlar, eğitim amaçlarıyla tutarlı olmak koşuluyla, kendilerine özgü ek çıktılar tanımlayabilirler. 12 Mayıs 2012, MDK, İzmirYüksek Lisans Ölçütü3.2 Program çıktılarının sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek için kullanılan bir ölçme ve değerlendirme süreci oluşturulmuş ve işletiliyor olmalıdır.3.3 Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerin program çıktılarını sağladıkları kanıtlanmalıdır.Ölçüt 3: Program ÇıktılarıLisans Ölçütü3.2 Program çıktılarının sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek için kullanılan bir ölçme ve değerlendirme süreci oluşturulmuş ve işletiliyor olmalıdır.3.3 Mühendislik programları, mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerinin program çıktılarına sahip olduklarını kanıtlamalıdır.12 Mayıs 2012, MDK, İzmirMÜDEK Program ÇıktılarıLisans Çıktıları (11 ad.) i. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.ii. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.Yüksek Lisans Çıktıları (12 ad.)
 • Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 • Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
 • Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
 • 12 Mayıs 2012, MDK, İzmirMÜDEK Program ÇıktılarıLisans Çıktıları (11 ad.) iii. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisiiv. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.Yüksek Lisans Çıktıları (12 ad.)4. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.5. Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.6. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.12 Mayıs 2012, MDK, İzmirMÜDEK Program ÇıktılarıLisans Çıktıları (11 ad.) v. Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.vi. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Yüksek Lisans Çıktıları (12 ad.)7. Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. 8. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. 9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. 12 Mayıs 2012, MDK, İzmirMÜDEK Program ÇıktılarıLisans Çıktıları (11 ad.)ix. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.x. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.xi. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık,çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.Yüksek Lisans Çıktıları (12 ad.)
 • Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 • Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
 • Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
 • 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir12 Mayıs 2012, MDK, İzmirEUR-ACE Program Çıktıları (Altıgen) Yapısı12 Mayıs 2012, MDK, İzmirEUR-ACE ve MÜDEK Program Çıktıları: Kavramsal Kıyaslama12 Mayıs 2012, MDK, İzmirEUR-ACE Second Cycle Program Çıktıları ile MÜDEK YL Program Çıktılarının Karşılaştırılması1. EUR-ACE (SC) Çıktı KategorisiKnowledge and Understanding:Second Cycle graduates should have
 • an in-depth knowledge and understanding of the principles of their branch of engineering;
 • a critical awareness of the forefront of their branch.
 • Karşılık GelenMÜDEK YL Çıktıları
 • Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 • Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
 • Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
 • 12 Mayıs 2012, MDK, İzmirEUR-ACE Second Cycle Program Çıktıları ile MÜDEK YL Program Çıktılarının Karşılaştırılması2. EUR-ACE (SC) Çıktı KategorisiEngineering Analysis:Second Cycle graduates should have
 • the ability to solve problems that are unfamiliar, incompletely defined, and have competing specifications;
 • the ability to formulate and solve problems in new and emerging areas of their specialisation;
 • the ability to use their knowledge and understanding to conceptualise engineering models, systems and processes;
 • the ability to apply innovative methods in problem solving.
 • Karşılık GelenMÜDEK YL Çıktıları
 • Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
 • Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
 • Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
 • 12 Mayıs 2012, MDK, İzmirEUR-ACE Second Cycle Program Çıktıları ile MÜDEK YL Program Çıktılarının Karşılaştırılması3. EUR-ACE (SC) Çıktı KategorisiEngineering Design:Second Cycle graduates should have
 • an ability to use their knowledge and understanding to design solutions to unfamiliar problems, possibly involving other disciplines;
 • an ability to use creativity to develop new and original ideas and methods;
 • an ability to use their engineering judgement to work with complexity, technical uncertainty and incomplete information.
 • Karşılık GelenMÜDEK YL Çıktıları6. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.7. Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler.11.Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.12 Mayıs 2012, MDK, İzmirEUR-ACE Second Cycle Program Çıktıları ile MÜDEK YL Program Çıktılarının Karşılaştırılması4. EUR-ACE (SC) Çıktı KategorisiInvestigations:Second Cycle graduates should have
 • the ability to identify, locate and obtain required data;
 • the ability to design and conduct analytic, modelling and experimental investigations;
 • the ability to critically evaluate data and draw conclusions;
 • the ability to investigate the application of new and emerging technologies in their branch of engineering.
 • Karşılık GelenMÜDEK YL Çıktıları
 • Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
 • Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
 • Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler.
 • 12 Mayıs 2012, MDK, İzmirEUR-ACE Second Cycle Program Çıktıları ile MÜDEK YL Program Çıktılarının Karşılaştırılması5. EUR-ACE (SC) Çıktı Kategorisi Engineering Practice:Second Cycle graduates should have
 • the ability to integrate knowledge from different branches, and handle complexity;
 • a comprehensive understanding of applicable techniques and methods, and of their limitations;
 • a knowledge of the non-technical implications of engineering practice.
 • Karşılık GelenMÜDEK YL Çıktıları3. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.11. Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.12. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.12 Mayıs 2012, MDK, İzmirEUR-ACE Second Cycle Program Çıktıları ile MÜDEK YL Program Çıktılarının Karşılaştırılması6. EUR-ACE (SC) Çıktı KategorisiTransferable Skills:Second Cycle graduates should be ableto:
 • fulfil all the Transferable Skill requirements of a First Cycle graduate at the more demanding level of Second Cycle;
 • function effectively as leader of a team that may be composed of different
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks