Nama Anggota:. ( nama penuh ) No.Anggota : No.K/P Baru : No.K/P Lama : Tarikh Lahir : Umur : Gaji Pokok : Alamat Sekolah :...No.Tel(Sek) :..

Please download to get full document.

View again

of 6
5 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
BORANG PERMOHONAN LAN MURAI 2, PINJAMAN BATU KOMPLEKS PERSENDIRIAN OFF JALAN IPOH BERPENJAMIN : Kepada, Setiausaha, KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD. BUTIR-BUTIR PEMINJAM ( PEMOHON ) Anggota:.
Document Share
Document Transcript
BORANG PERMOHONAN LAN MURAI 2, PINJAMAN BATU KOMPLEKS PERSENDIRIAN OFF JALAN IPOH BERPENJAMIN : Kepada, Setiausaha, KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD. BUTIR-BUTIR PEMINJAM ( PEMOHON ) Anggota:. ( nama penuh ) No.Anggota : No.K/P Baru : No.K/P Lama : Lahir : Umur : : Alamat Sekolah...No.Tel(Sek) :.. Alamat Rumah : No.Tel(Rmh) :. No.Tel(Bimbit) : Bersara : Saya nama seperti di atas ingin memohon pinjaman sebanyak RM... dan bersetuju membayar balik dalam masa.bulan. Saya memberi kuasa kepada koperasi supaya menguruskan potongan untuk ansuran pinjaman dan faedah melalui potongan gaji sehingga tempoh penghabisan bayaran pinjaman saya. Pemohon PENGESAHAN KETUA JABATAN Saya sahkan bahawa kenyataan di atas adalah benar. Ketua Jabatan/Cop PERHATIAN Setiap permohonan mesti disertakan dengan Tiga ( 3 )Bulan Salinan Penyata Gaji Terkini yang disahkan oleh Majikan, Borang Opsyen Umur Persaraan Paksa dan salinan Kad Pengenalan PERHATIAN : SILA ISIKAN YANG BERIKUT JIKA PEMINJAM HENDAK WANG PINJAMAN DI BANKKAN : NAMA BANK NO.AKAUN Kepada : KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD AKUAN PENGESAHAN ANSURAN BULANAN BAYARAN SECARA PERSENDIRIAN Saya......No Kad Pengenalan No Anggota...mempunyai ansuran bulanan seperti berikut: BIL BANK/ORGANISASI KEWANGAN/LAIN-LAIN JENIS PEMBIAYAAN 1 Kad Kredit 2 Perumahan 3 Kenderaan 4 Perabot 5 6 JUMLAH ANSURAN BULANAN ( RM ) Saya mengakui dengan sesungguh dan sebenarnya membuat akuan ini dengan kepercayaan bahawa segala maklumat yang dikemukakan dalam borang ini adalah benar dan lengkap tanpa menyembunyikan sebarang maklumat. Sekian, terima kasih. Anggota :. :. BORANG PERMOHONAN PINJAMAN PERSENDIRIAN BERPENJAMIN PENGAKUAN UNTUK PINJAMAN PERSENDIRIAN BERPENJAMIN Mengikut kuatkuasa peraturan pinjaman Koperasi Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Berhad, saya mengaku dan bersetuju seperti syarat yang ditetapkan di bawah ini :- (a) Saya dengan ini mengisytiharkan bahawa maklumat yang diberikan di dalam borang permohonan pinjaman ini dan dokumen-dokumen lain adalah benar tanpa menyembunyikan maklumat yang mungkin mempengaruhi permohonan saya. (b) Saya telah membaca dan memahami peraturan bagi skim Pinjaman Persendirian Berpenjamin dan bersetuju mematuhi syarat-syarat tersebut. (c) Saya dengan sesungguhnya berjanji akan membayar balik pinjaman saya sehingga selesai melalui potongan gaji saya yang dilakukan oleh Biro Perkhidmatan ANGKASA pada setiap bulan mengikut undang-undang kecil Koperasi. (d) Sekiranya potongan tidak dilakukan melalui Biro Perkhidmatan ANGKASA untuk sesuatu sebab yang tertentu, saya akan bertanggungjawab membuat pembayaran secara persendirian kepada Koperasi sebelum 10 haribulan yang berikutnya. (e) Saya juga memberi kuasa kepada Koperasi untuk mengambil tindakan mendapatkan balik amaun yang terhutang dengan menyelaraskan dari kredit yuran saya. (f) Saya bersetuju membayar tunggakan faedah dan denda 1% daripada jumlah belum jelas, tertakluk kepada minima RM dan maksima RM bagi setiap ansuran yang lewat atau tidak berbayar. (g) Saya berjanji jumlah potongan termasuk potongan pinjaman ini tidak akan melebihi 60% dari gaji bulanan saya. (h) Kaedah pengiraan potongan gaji bagi tujuan pembiayaan mengambilkira jumlah bayaran balik bagi kesemua pinjaman seseorang anggota.( iaitu merangkumi pinjaman dibawah skim Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA) dan di luar BPA). (i) Pada penghujung tempoh di mana bayaran pinjaman dilanjutkan untuk sesuatu sebab tertentu faedah pada kadar dua kali ganda akan dikenakan setelah tamat tempoh masa tarikh bon. (j) Jika peminjam memilih menjelaskan baki pinjaman terlebih awal secara tunai atau bank draf, kadar faedah 5% akan dikenakan atas baki pinjaman. (k) Saya dengan ini memberi kuasa kepada Koperasi Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Berhad untuk mendapatkan dan mengesahkan maklumat tentang saya daripada majikan saya, mana-mana institusi Kewangan, Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri dan daripada mana-mana sumber yang difikirkan sesuai, untuk apa sahaja maklumat yang diperlukan oleh Koperasi Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Berhad. (l) Saya bersetuju tidak akan berhenti dari menjadi anggota Koperasi ini sehingga pinjaman ini selesai. (m) Sekiranya saya meletak jawatan atau menamatkan tempoh perkhidmatan dengan majikan oleh apa jua sebab, sebelum habis melunaskan baki pinjaman, jumlah yang sama harus dibayar terus kepada Koperasi Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Berhad. Saya berjanji akan menjelaskan baki pinjaman sebelum tarikh berkuatkuasa tamat tempoh perkhidmatan dengan majikan. (n) Saya juga bersetuju mematuhi segala aturan pinjaman ini. Yang benar, Pemohon PERJANJIAN LAN MURAI PINJAMAN 2, BATU KOMPLEKS PERSENDIRIAN OFF JALAN BERPENJAMIN IPOH Saya. ( penuh) seorang anggota Koperasi Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Berhad (KPPK Bhd) yang tersebut di atas, telah mengambil pinjaman daripada KPPK Bhd sejumlah RM. Saya bersetuju akan membayar amaun itu melalui potongan Biro Perkhidmatan Angkasa sebanyak RM.. ansuran bulanan. Sekiranya potongan gaji saya tidak dapat dijalankan pada masa akan datang saya berjanji akan memulangkan jumlah pinjaman yang terhutang kepada KPPK Bhd. Dengan ini saya juga bersetuju untuk diambil tindakan undang-undang sekiranya saya ingkar membayar balik pinjaman. Pemohon * Saksi Pemohon Saksi No K/P No K/P * Saksi tidak semestinya anggota KPPK BERHAD KEGUNAAN PEJABAT No.Anggota : Jumlah Saham : Jumlah Yuran : Di proses Oleh : Disemak Oleh : disediakan : Baucer Disediakan Oleh : Baucer : No.Baucer : Baucer&Cek telah diposkan / diambil oleh peminjam sendiri / dibankkan pada.... Potongan akan dilakukan melalui Biro Potongan Angkasa / NUTP / membayar sendiri dari bulan.. sehingga BUTIR-BUTIR YANG PERLU DIISI OLEH PENJAMIN ( PENJAMIN MESTILAH ANGGOTA KPPK BHD) Kami mengakui bahawa pinjaman tersebut adalah diambil oleh kami bersama dan masing-masing. Kami mengakui bahawa jika sekiranya mungkir membayar ansuran pinjaman dan faedah, maka Koperasi ini berhak mendapatkan balik baki pinjaman tersebut dan faedah yang dikenakan di atasnya daripada kami bersama dan masing-masing dalam tempoh tersebut atau sebagaimana dituntut dengan segera. Selanjutnya Jawatankuasa Pengurusan atau Anggota Lembaga boleh mengambil tindakan mendapatkan balik amaun yang terhutang dengan menyelaraskan dari kredit yuran peminjam dan baki yuran penjamin. Penjamin 1... Alamat Sekolah... No. Tel Sekolah.. No. Tel Rumah * Saksi Penjamin 2... Alamat Sekolah... No. Tel Sekolah.. No. Tel Rumah * Saksi * Saksi tidak semestinya anggota KPPK BERHAD PERJANJIAN PINJAMAN PERSENDIRIAN BERPENJAMIN BUTIR-BUTIR YANG PERLU DIISI OLEH PENJAMIN ( PENJAMIN MESTILAH ANGGOTA KPPK BHD) Kami mengakui bahawa pinjaman tersebut adalah diambil oleh kami bersama dan masing-masing. Kami mengakui bahawa jika sekiranya mungkir membayar ansuran pinjaman dan faedah, maka Koperasi ini berhak mendapatkan balik baki pinjaman tersebut dan faedah yang dikenakan di atasnya daripada kami bersama dan masing-masing dalam tempoh tersebut atau sebagaimana dituntut dengan segera. Selanjutnya Jawatankuasa Pengurusan atau Anggota Lembaga boleh mengambil tindakan mendapatkan balik amaun yang terhutang dengan menyelaraskan dari kredit yuran peminjam dan baki yuran penjamin. Penjamin 3... Alamat Sekolah... No. Tel Sekolah.. No. Tel Rumah * Saksi Penjamin 4... Alamat Sekolah... No. Tel Sekolah.. No. Tel Rumah * Saksi * Saksi tidak semestinya anggota KPPK BERHAD 13, JALAN MURAI DUA, KOMPLEKS BATU OFF JALAN IPOH, KUALA LUMPUR TELEFON: FAX: LAMAN WEB:www.kppkbhd.com KEBENARAN PENZAHIRAN MAKLUMAT KREDIT INDIVIDU Sistem Pelaporan Kredit ANGKASA Dan RAM CREDIT INFO PENDEDAHAN Pemohon dengan ini membenarkan KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD / ANGKASA dan / atau pegawainya untuk menggunakan, mendedahkan, memberitahu apa-apa maklumat berhubung dengan akaun SPGA / beliau untuk tujuan atau berhubung dengan apa-apa tindakan atau prosiding diambil bagi tujuan penilaian kredit atau bayaran balik di bawah Terma dan Syarat ini; Pemohon dengan ini membenarkan KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD / ANGKASA dan / atau pegawainya untuk penzahiran apa-apa maklumat individu yang berkaitan dengan kedudukan kredit, kemudahan atau akaun butiran pemohon kepada RAM Credit Information Sdn Bhd ( RAMCI ) dan pelanggan RAMCI termasuk Bank / Institusi kewangan, syarikat yang perlu ; mengikut cara yang di anggap perlu berkaitan dengan maksud yang berikut. Pemohon dengan ini memberi kebenaran kepada RAMCI bagi pendedahan maklumat kredit, termasuk maklumat kredit perbankan kepada KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD/ANGKASA dan / atau pegawainya bagi maksud yang berikut seperti yang dinyatakan di bawah seksyen 24, menurut Akta Pelaporan Kredit Persetujuan hendaklah kekal terpakai selagi pemohon mengekalkan akaun/pinjaman/kredit/apa-apa transaksi dengan organisasi. Tujuan pendedahan termasuk tetapi tidak terhad kepada :- -Pembukaan akaun -Penialian / Pemarkahan kredit, -Kredit / Semakan akaun -Kredit / Pemantauan akaun -Kedudukan / Pemantauan akaun individu, -Tujuan pemulihan hutang, -Dokumentasi undang-undang dan/atau tindakan berkenaan kontrak atau kemudahan kredit yang telah diberi. KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD / ANGKASA / RAMCI tidak akan bertanggungjawab sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada Pemohon atau mana-mana orang lain untuk pendedahan sedemikian. TANDATANGAN PEMOHON DISAKSIKAN OLEH WAKIL ORGANISASI seperti di Kad Pengenalan: seperti di Kad Pengenalan(wakil): : : Serta Cop Rasmi Organisasi TARIKH: TARIKH:
Search Related
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks