Unit 1

Please download to get full document.

View again

of 3
4 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
Hi, my name is Michael Skoda. I am Czech and I live in Prague. I worked for a big logistics company. Unfortunately, I am unemployed now. I believe I am a capable manager, but the company that I worked for went bankrupt just yesterday. I've decided not to look for employment in the Czech Republic, but search elsewhere. I need to improve my knowledge of English and I would like to try and find a suitable job in the UK. Therefore, I have subscribed to a British job board site. WORD AND PHRASE ANAL
Document Share
Document Tags
Document Transcript
   Hi, my name is Michael Skoda. I am Czech and I live in Prague. I worked for a big logistics company.Unfortunately, I am unemployed now. I believe I am   a capable manager, but the company that I worked for went bankrupt just yesterday. I've decided not to look for employment in the Czech Republic, but searchelsewhere. I need to improve my knowledge of English and I would like to try and find a suitable job in theUK. Therefore, I have subscribed to a British job board site. WORD AND PHRASE ANALYSES UNEMPLOYEDemployed =   zaměstnaný  unemployed   = nezaměstnaný    I have been employed  ever since I left school.There are too many unemployed  people in that area. CAPABLE   capable = schopný ( pozor!   čte se ) incapable = neschopný She is a  capable worker.We need to hire somebody who is  capable and efficient. I'm afraid most of your employees are incapable and inefficient. efficient = efektivní, pohotový inefficient = neefektivní  , nepohotový capable of sth   = schopen něčeho   capable of doing sth = schopen něco udělat po předložce musí být GERUNIDUM   POZOR! I am able   to do it  /  I am capable of doing it  po slovíčku ABLE je infinitiv s TO / po slovíčku CAPABLE je předložka OF, po níž musí být GERUNDIUM  He is not really  capable    of  doing his job properly. I think he might be  capable    of  running his own business. proper   = pořádný - This is his first proper job. properly   = pořádně - Do it properly.   run a business = provozovat firmu (podnikat) run a company = provozovat firmu run a restaurant = provozovat restauraci capability = schopnost /  capabilities = schopnosti The problem is far beyond the manager's  capabilities .Thanks to this new machine we have the  capability to finish the project on time. GO BANKRUPTgo bankrupt = zbankrotovat declare bankruptcy = vyhlásit bankrot  Many small businesses went bankrupt after the recession. I think they will have to  declare    bankruptcy . EMPLOYMENT   employ   = zaměstnat   employed   = zaměstnaný  unemployed   = nezaměstnaný employment   = zaměstnání, zaměstnanost  unemployment   = nezaměstnanost   employer   = zaměstnavatel (ten, kdo zaměstnává)   employee   = zaměstnanec (ten, kdo dostává zaměstnání)   employers   employ   employees   = zaměstnavatelé zaměstnávají zaměstnance   We need to employ more staff. How long have you been looking for  employment ?The unemployment rate has been growing throughout the whole country.We need a reference from your former  employer . More than 200 employees went on strike over changes in retirement and health benefits.  in employment = employed   out of employment = out of a job = unemployed   ZAMĚSTNÁNÍ   můžete   vyjádřit hned několika výrazy:   employment   = zaměstnání   work = práce nepočitatelné podst. jm.  job = práce počitatelné podst. jm. profession   = profese obecně, je - li potřeba vyššího vzdělání nebo specializace   occupation   = povolání formální výraz používaný obzvláště například ve formulářích   ZAMĚSTNAT   můžete také vyjádřit více výrazy:   employ   = zaměstnat   recruit   = nabrat (někoho do zaměstnání) / najít a zaměstnat   hire   = najmout na krátkodobou práci (převážně BrE) i do zaměstnání (převážně AmE)   appoint   = obsadit do funkce většinou důležité   take on   = zaměstnat, přijmout   SUITABLEsuitable = vhodný  unsuitable = nevhodný The solution is unsuitable for the company you run.We have been looking for a  suitable candidate for the position for more than a month. SUBSCRIBEsubscribe   (to) = předplatit si a odebírat (časopis, noviny), předplatit si členství  unsubscribe   (from) = zrušit předplatné   subscription   = předplatné   subscriber   = předplatitel   Předplatné časopisu, novin a například ročního členství je pochopitelně placeno. Nicméně pokud chcete odebíratnapříklad novinky e - mailem z nějaké internetové stránky (i v češtině se používá slovíčko newsletter ), mít možnost naurčité stránky přispívat nebo hledat v příspěvcích, používá se také sloveso SUBSCRIBE, ačkoli jsou tyto služby zdarma.  I've unsubscribed     from the site. They sent too many newsletters.She  subscribes    to an English paper to improve her language skills. skills = dovednosticomputer skills =    počítačové  language skills = jazykovénegotiating skills = vyjednávací communication skills =   komunikační   JOB BOARD SITE job search board = pracovní portál Job search site nebo také  job   (employment)   search   engine    jsou internetové stránky, na které můžete umístit svůjživotopis, podle kterého vás mohou oslovit případní zaměstnavatelé nebo pracovní agentury. Také jsou zde vystavenyinzeráty firem, na které můžete reagovat. Pokud vás nějaká pracovní nabídka osloví, budete požádáni o zasláníživotopisu a průvodního dopisu buď do pracovní agentury nebo přímo potencionálnímu zaměstnavateli.   There are a lot of   job board  websites on the Internet which you can use when you are looking for a new job. website (web site, Web site) = internetová stránka V češtině se běžně používá obrat 'internetové / webové stránky' . V angličtině však doporučuji použít právě výraz 'website' , pokud se jedná o jednu stránku. 'Websites' by pak znamenalo více internetových stránek.Výraz 'Web page'   není úplně správný, protože označuje jen  jednu   část internetových stránek. Více částí popisujemnožné číslo 'Web pages' , které by mohlo popisovat český obrat 'internetové / webové stránky', ale daleko běžnější je právě 'website' .  A Website is a collection of  Web pages .   the Internet = internet Pokud v textu chcete použít slovo INTERNET , rozhodně musíte použít určitý člen THE   (internet je jen jeden). Častose také používá velké písmeno 'I'.    BUSINESSBUSY + NESS = BUSINESSbusiness = obchod  a business   = firma, živnost / businesses = firmy run a business   = provozovat firmu /živnost  start a business   = začít živnost  set up a business   = založit firmu  do business (with)   = obchodovat (s někým)    He  set   up two  businesses at the same time.She  runs her own  business and she is very  successful  .We have been  doing    business with them for more than five years. IN BUSINESS vs. ON BUSINESS  (a company) in business = firma v provozu(a person) in business   = člověk v pracovním procesu  (a person) on business   = služebně  (a person) on a business trip   = na služební cestě    I was in London  on business . I was in London  on    a    business    trip .The storm was bad, but the firm is still in business .The restaurant opened in 1956 and is still in    business today. business card = vizitka business trip   = služební cesta   business partner = obchodní partner business activity   = obchodní / podnikatelská činnost  
Search Related
Previous Slide

Rima Surat Ijin.docx

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks