Vlaams Welzijnsverbond Studiedag 30/11/2011: Samen staan we sterker Alain Nauwelaerts

Please download to get full document.

View again

of 19
6 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
Vlaams Welzijnsverbond Studiedag 30/11/2011: Samen staan we sterker Alain Nauwelaerts Groepsdirecteur De Kade. De Kade vzw: DE FUSIE. INHOUD WORKSHOP A. SAMENWERKINGSVORMEN B. FUSIE Soorten Stappenplan C. FUSIE DE KADE Doel Partners Historiek verloop proces Aanpak D. TO DO
Document Share
Document Transcript
Vlaams WelzijnsverbondStudiedag 30/11/2011: Samen staan we sterkerAlain Nauwelaerts Groepsdirecteur De KadeDe Kade vzw: DE FUSIEINHOUD WORKSHOP A. SAMENWERKINGSVORMENB. FUSIE
 • Soorten
 • Stappenplan
 • C. FUSIE DE KADE
 • Doel
 • Partners
 • Historiek verloop proces
 • Aanpak
 • D. TO DOE. FUSIE: PRO - CONTRAA. SAMENWERKINGSVORMEN
 • DEFINITIE SAMENWERKEN:
 • a) op gelijke voet - gemeenschappelijk doel - elke partij doet deel van werk - beslissingen gemeenschappelijk of bij meerderheid van stemmen genomen b) Indien geen gelijkheid: => aannemingscontract/concessie4 samenwerkingsvormen - functionele samenwerking: geen juridische structuur - structurele samenwerkingduidelijke juridische structuur - personele uniebestaande juridische structuren blijvenkostendelende verenigingVzw 1Vzw 2Vzw 1Vzw 2KVKVB. FUSIEVoor een fusie:
 • aantal leden en bestuurders van verdwijnende verenigingen nr de ontvangende vereniging
 • overdracht van activiteiten en vermogen
 • SOORTEN FUSIES- Door oprichting- Door opslorping of door overnemingSTAPPENPLAN
 • Fusieovereenkomst (hier opnemen dat fusie maar doorgaat als subsidiërende overheid aanvaard dat de erkenningen behouden blijven!!).
 • Eventueel oprichting van één of meer vzw’s.
 • Eventueel ontbinding en vereffening van 1 of meer vzw’s.
 • Eventueel aanpassen van statuten.
 • Inbreng vermogen en activiteit.
 • Wijziging bestuurstructuur (minder van toepassing als dit volgt nadat er al een personele unie was).
 • C. FUSIE DE KADEDOEL- Het doel (voor De Kade) is om via dit samenwerkingsverband een nog breder en kwaliteitsvoller aanbod naar de doelgroep te kunnen aanbieden. Ook een betere informatie naar en een tegemoetkoming aan de vraagstellingen en eisen van alle stakeholders is een doel (doelgroep en hun omgeving, overheid, vakbonden, de maatschappij, eigen personeel, collega’s,…). PARTNERS IN DE FUSIE
 • KMPI Spermalie
 • MPI Het Anker
 • BO-school Het Anker
 • Basisschool Spermalie
 • Secundaire school Spermalie
 • Revalidatie- en Hoorcentrum Spermalie
 • HISTORIEK1) 5 vzw’s, 6 units;2) personele unie;3) samenvoegen begeleidingscentra onder 1 directie;4) fusie door opslorping.AANPAKTussen de stap naar de personele unie en de eigenlijke fusie werd een lange weg afgelegd van intern en extern overlegINTERN: Gebruikers-ouders/ AV/ RVB/ DIRECTIECOMITÉ/ PERSONEEL/ VAKBONDEN/ …EXTERN:
 • Informatie inwinnen via:
 • - Collega’s met ervaring in dit proces bevragen
 • Opleidingen, studiedagen,…
 • b) vakbonden, bedrijfsrevisor, ondernemers- loket,sociaal bureau, overheid (Agion, Vipa, verbond onderwijs, Vlaams Welzijnsverbond, Ziekenfonds, leveranciers, …) Vooraleer de fusie op te starten werden eerst de begeleidingscentra Het Anker en Spermalie herleid tot 1 begeleidingscentrumD. TO DO
 • Lijst met TO DO’s opgesplitst in TO DO extern en TO DO intern: ter informatie beschikbaar voor hen die FUSIE overwegen!
 • E. FUSIE: PRO  CONTRACONTRA:
 • fiscaal attest giften;
 • mandaat ROG;
 • MDT;
 • aankoop social ware;
 • herinschrijven bedrijfsvoertuigen;
 • nieuwe aanvraag VOP premies;
 • ADMINISTRATIEF heel lange weg vooraleer alles op zijn plooi komt (bijv belastingen, overheidsadministratie, Post, verzekeringen, banken)!!
 • psychologisch soms probleem voor personeel;
 • PRO:interne samenwerkingsprocessen blijken toch gemakkelijker te verlopen na fusie (bijv jobmobiliteit);interne processen verlopen gemakkelijker;één balans opsturen;patrimonium zit in 1 geheel;grotere organisatie heeft veel meer slagkracht (naar beleid, financieel, tov leveranciers, …);financiële middelen van het geheel kunnen veel gemakkelijker intern ingezet worden;er zijn veel synergieën die kunnen uitgewerkt worden (IT/financieel management/veiligheid/allerhande procedures/aankoop/……VRAGEN?
  Search Related
  Previous Slide

  Typewrite

  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks