W co naprawdę grają ludzie? Gry Statusowe w praktyce

Please download to get full document.

View again

of 42
4 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
W co naprawdę grają ludzie? Gry Statusowe w praktyce. www.ChangeMakers.pl Prezentujący: Artur Król. Czego się dziś dowiesz?. 1. Czym jest Status i jakie ma dla nas znaczenie 2. Jak status motywuje ludzi 3. Jak działają procesy statusowe 4. Czym są wysoki, niski i dynamiczny status
Document Share
Document Transcript
W co naprawdę grają ludzie?Gry Statusowe w praktycewww.ChangeMakers.plPrezentujący: Artur KrólCzego się dziś dowiesz?1. Czym jest Status i jakie ma dla nas znaczenie 2. Jak status motywuje ludzi3. Jak działają procesy statusowe4. Czym są wysoki, niski i dynamiczny status5. Co robić by demonstrować wybrany status6. Jak w praktyce wykorzystywać status w biznesie, relacjach, itp.Ludzie są istotami hierarchicznymi„Lepiej rządzić w piekle niż służyć w niebie” - John MiltonLudzie są istotami hierarchicznymi„Lepiej służyć w stadzie, niż umrzeć poza nim” - EwolucjaGry statusowe zachodzą w każdej sytuacji. Nie da się ich uniknąć.Status = zachowaniePrestiż = kredyt statusu uzyskany dzięki stanowisku, insygniom władzy, osiągnięciom Status jest jednym z głównych motywatorów ludzkiego zachowaniaLudzie wolą zarabiać obiektywnie mniej, ale więcej od sąsiadów.Czynnik najsilniej przewidujący, czy kobieta pójdzie do pracy = zarobki męża < zarobki męża siostryStatus jest jednym z głównych motywatorów ludzkiego zachowaniaZnienawidzona praca wykonywana dla prestiżu, jaki daje.Wszyscy chcą być restauratorami. Nikt nie chce być grabarzem.Dlaczego niewierne żony starych mężów ryzykują życiem?Status jest jak DUCHniewidzialny, ale zawsze obecnyD ynamicznyU zależniony od kontekstuC iągłyH uśtawkowyStatus jest jak DUCHniewidzialny, ale zawsze obecnyDynamicznyU zależniony od kontekstuC iągłyH uśtawkowyZmienia się z sekundy na sekundę. Nie ma możliwości zapewnienia go sobie „na zawsze”Status jest jak DUCHniewidzialny, ale zawsze obecnyD ynamicznyUzależniony od kontekstuC iągłyH uśtawkowyW różnych kontekstach dana osoba może mieć zupełnie odmienną pozycje w hierarchii.Status jest jak DUCHniewidzialny, ale zawsze obecnyD ynamicznyU zależniony od kontekstuCiągłyH uśtawkowyGry statusowe zachodzą nieustannie, nie da się ich przerwać czy nie brać w nich udziału. Brak udziału to również posunięcie w grze.Status jest jak DUCHniewidzialny, ale zawsze obecnyD ynamicznyU zależniony od kontekstuC iągłyHuśtawkowyJeśli jedna osoba idzie w górę, druga musi opaść.Status nie dotyczy tylko ludziRóżne organizacje i grupy mają status.Przedmioty mogą mieć status.Miejsca mogą mieć status.Wysoki status- P rzyjemny emocjonalnie- U pragniony ewolucyjnie - N iedostrzegający zagrożeń- K onfliktowy- I gnorujący normy społeczneNiski status- U nikający konfliktów- R eagujący- O kazujący słabość- K iepski emocjonalnieStatus ma funkcję obronnąZarówno wysoki, jak i niski status mają duże znaczenie obronne.Każdy z nich przekazuje, że nie warto danej osoby atakować. Jest zbyt groźna (wysoki), albo jest zbyt mało warta (niski).Tylko dynamiczny status nie ma funkcji obronnej.Hierarchie statusoweWiększość osób w toku życia uczy się przyjmować miejsce w określonym przedziale hierarchii i będzie się opieraćzarówno próbom zepchnięcia w dół, jak i wypchnięcia w górę.Różnice statusoweRóżnica w zachowaniach między poszczególnymi stopniami hierarchii to ok. 20%Dynamiczny Status- B udujący relacje- A ngażujący- N arzędzie- D ynamicznyWysoki status: zachowaniaOsoba grająca na wysoki status przekazujedwa główne komunikaty:1. Nie podchodź, po ugryzę!2. Jestem tak silny, że nic mnie nie wzruszy. Wysoki status: zachowaniaPodstawowe zachowanie wysokostatusowe: BRAK REAKCJITwój status jest tym wyższy, im bardziej to inni reagują na Ciebie, a im mniej Ty reagujesz na innych.Przykładowe zachowania wysokostatusowe - wydawanie poleceń- zajmowanie tyle miejsca, ile dla nas jest wygodne- utrzymywanie kontaktu wzrokowego- ręce z dala od twarzy- odsłonięte szyja i brzuch- stosowanie pełnych zdań- oczekiwanie reakcji- ocenianie- pokonanie drugiej osoby- przerywanie - zezwalanie i zakazywanie- poprawianie - śmiech z drugiej osoby- naruszanie przestrzeni osobistej- brak reakcjiWysoki status: zachowaniaDrugie podstawowe zachowanie wysokostatusowe: ODPOWIEDZIALNOŚĆPrzywódca stada to nie najsilniejszy wojownik.Wojownik to beta, porucznik. Gdy on walczy, przywódca stada ma zachować zimną krew, by doprowadzić stado w bezpieczne miejsce.Niski status: zachowaniaOsoba grająca na niski status przekazujedwa główne komunikaty:1. Nie warto mnie gryźć, jestem niegroźny.2. Muszę bardzo pilnować zachowań innych. Niski status: zachowaniaPodstawowe zachowanie niskostatusowe: REAGOWANIE NA INNYCHTwój status jest tym niższy, im bardziej reagujesz na innych. Przykładowe zachowania niskostatusowe - przerywanie kontaktu wzrokowego- dotykanie twarzy i głowy- zasłanianie brzucha i szyi- sprawdzanie reakcji innych- unikanie decyzji- zajmowanie mniejszej przestrzeni niż potrzeba- dopasowanie do innych- proszenie o pozwolenie- śmianie się z kimś- prośba o opinię i pomoc- przyjmowanie czyjejś opinii- podziwianie i chwalenie- poddawanie się w sytuacji konfliktowej- czekanie na kogoś- przepraszanieNiski status: zachowaniaDrugie podstawowe zachowanie niskostatusowe: ODDAWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCIOsoba niskostatusowa podąża za decyzjami innych i nie ponosi stresu, związanego z podejmowaniem decyzji i odpowiedzialnościa za nie.Status a uprzejmośćDobre maniery, dobre wychowanie, itp. to zachowania niskostatusowe!Okazujemy innym ludziom szacunek: demonstrujemy ich miejsce w hierarchii.Dynamiczny Status: zachowaniaOsoby dynamicznie grające swoim statusem regularnie przechodzą między wysokim, a niskim statusem. Raz podwyższają siebie, raz rozmówcę, raz obniżają siebie, raz rozmówcę. Czyni to z takiej wymiany grę.Praktyczne zastosowania statusu1. Systemy motywacyjne w firmach (tytuły, gabinety, służbowe gadżety, drobne różnice w pensjach, itp.) Normy statusowe są tak silne, że są przypadki gdy związki zawodowe domagały się NIŻSZYCH pensji dla pewnych grup pracowniczych, dla zachowania statusowych dysproporcji.2. Misja firmy/organizacji = sposób by sprawić, że pracownik zwiąże swój status ze statusem firmy. Np. Apple „Zmieniamy świat”. Pracownicy byli terroryzowani i poniżani, ale wspominają te lata jako najlepsze lata swojego życia, bo byli związani z misją firmy.Praktyczne zastosowania statusu3. Sprzedaż. Dobrzy sprzedawcy zwykle grają wysokostatusowo i dominują klienta. Wybitni sprzedawcy grają niskostatusowo, podwyższając status klienta oraz status swojej oferty.Praktyczne zastosowania statusu4. Restauracje. Dobrzy kelnerzy są nieświadomymi ekspertami w grach statusowych.Praktyczne zastosowania statusu5. Zebrania firmowe Jedną z podstawowych, choć niewyrażanych otwarcie ról zebrań firmowych jest utwierdzenie ustalonej hierarchii.Praktyczne zastosowania statusu6. Obsługa klienta. Pierwszą i podstawową potrzebą niezadowolonego klienta jest status. Zadbanie o niego w tym obszarze sprawi, że inne powody jego niezadowolenia stracą znaczenie.Praktyczne zastosowania statusu7. Kontakt z klientami Jeśli zbudujesz bliższe relacje z klientami, bardzo ważne jest dbanie o odpowiednią grę statusem w tej relacji – inaczej bardzo łatwo zmienić wiernego klienta w zagorzałego wroga.Praktyczne zastosowania statusu8. Występy, prezentacje,itp. Artyści sceniczni, zwłaszcza muzycy i komicy, są prawdziwymi mistrzami w wykorzystaniu procesów statusowych.Praktyczne zastosowania statusu9. Budowanie relacji Dynamiczna gra statusem ułatwia zbudowanie dobrej relacji z rozmówcą. Zdrowe związki (przyjaźnie, związki romantyczne) cechują się dynamiką statusu.Praktyczne zastosowania statusu10. Uwodzenie Wiele szkół uwodzenia opiera się na uczeniu gry na wysoki status, nieco również uczy dynamicznej gry statusem.Praktyczne zastosowania statusuPrezentacja będzie do ściagnięcia ze stronywww.ChangeMakers.plDziękuję za uwagę :)Na hasło „DNI NLP”Praktyk IEMT (8 grudnia 2012) zniżka 75 złPraktyk Beyond NLP ( III 2013) zniżka 200 złOferta ważna tylko do 12 grudnia.www.ChangeMakers.plartur@changemakers.plMały Bonus:
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks